ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  วนม.๐๔๐๒.ว.๐๔๔/๒๕๖๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๒   ๘ พ.ย.๖๑  
  ๗๕๔   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4   ๘ ต.ค.๖๑  
  มท ๐๓๐๐/๗๗๗/๒๕๖๑   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13   ๕ ก.ย.๖๑  
  ๗๑๔   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ   ศธ ๖๔.๑๖/ว ๐๓๖๙  
  ๗๐๗   เชิญเข้าอบรมสัมมนา   -  
  มศ ๐๐๐๕/(ว)๑๑๒๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานฯ   ๑๔ ก.ค.๕๙  
  ศธ 0529.2.3/ว 3262   ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071และ2084/2557   10 ต.ค.57  
  สทท. 2557/ว 04   ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SACT 2014   21 ก.ค. 57  
  ทปอ.57/ว 0268   ขอเรียนเชิญประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 /2557และการประชุมสามัญสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย   31 ก.ค.57  
  ศย 303.023/005112   ขอเชิญร่วมงาน"วันรพี 57"   28 ก.ค. 57  
    ขอเรียนเชิญบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร "พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" (Believe Thailand 2015)   14 ก.ค. 57  
  วท 0203.5/ว 3731   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2   22 ก.ค. 57  
  ตช 0018(อบ).12/ว 7800   การประชุมคณะกรรมการการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี   21 ก.ค.57  
  อบ 007.3/ว 2902   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   23 ก.ค. 57  
  อบ 0017.3/ว 3021   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 82 พรรษา "12 สิงหาคม 2557"   29 ก.ค. 57  
  ศธ 0507(2)/ว 355   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติม   21 ก.ค.57  
  ศธ 0591(2)/ว 352   การรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง   21 ก.ค.57  
  อบ 0017.3/ว 2880   การเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน และลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ จังหวัดกวางนาม   22 ก.ค. 57  
  สม 001/ว 1480   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)   18 ก.ค.57  
  ศธ 0504.15/ว 318   ขอเชิญประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้งที่ 7/2557   21 ก.ค. 57  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23800 รายการ1 2 3 4 5 . . .1190 ถัดไป