ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  อบ 0016/ว 2871   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี   21 ก.ค. 57  
  ศย 303.020/11563   ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาและบริจาคโลหิต "วันรพี 57"   16 ก.ค. 57  
  ศธ 0547(2)/ว 3304   ขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเลี้ยงต้อนรับกสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น   15 ก.ค.57  
  สธ 0203.097/ว 1070   ขอเชิญประชุม   21 ก.ค. 57  
  ศธ 0514.1.61.3/ว 1902   ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเตรียมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนม์มายุครบ 60 พรรษา "ยางนา มีค่าดั่งทองคำ"   7 ก.ค. 57  
  ศธ 0507(2)/2122   แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเชีย   15 ก.ค.  
  ศธ 0526.13/นต.ว 183   ขอเรียนเชิญเป็นองค์กรร่วม จัดงาน "เสวนาวิชาการ ครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์"   10 ก.ค.57  
  อบ 0017.3/ว 2802   ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   26 ก.ค.57  
  ศธ 04183/   แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖   ก.ค. 57  
  สคช 01.ว551/2557   ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย "University Engagement in Regional Development in the uk" ณ ประเทศสหราชอาณาจักร   9 ก.ค. 57  
  อก 0704/5390   การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   8 ก.ค. 57  
  กต 0200.8/ว 5796   ส่งสรุปผลการประชุมระดมสมอง   3 ก.ค. 57  
  พณ 0607/ว 1576   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง" สิทธิประโยชน์โอกาสทางการค้า การลงทุน ภายใต้ Asean Plus"   9 ก.ค. 57  
  ศธ 0504.15/ว 311   ขอเลื่อนการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้งที่ 7/2557   10 ก.ค. 57  
  อบ 51007/ว 7648   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลอง "๒๒๒ ปี อุบลราชธานี"   3 ก.ค. 57  
  สบ.0104.4/11   ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนชัยสมโภช 222 ปี อุบลราชธานี   14 ก.ค.57  
  อบ 0012/1013   การอบรมโครงการอบรมบุคลากรภาครัฐผู้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์   4 ก.ค.57  
  ิอบ 0017.1/ว 2738   สรุปข้อสั่งการประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4   10 ก.ค. 57  
  ยธ 02009/3011   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ   10 ก.ค.57  
  กห 0482.62/2636   อธิการบดี   4 ก.ค. 57  

ลำดับ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 23800 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .1190 ถัดไป