ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  อบ 0017/2003   ขอความอนุเคราะห์นักแสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี   23 มิ.ย.53  
  ศธ 04068.001/1375   ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14   21 มิ.ย.53  
  ศธ 0529.8/3160   ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   24 มิ.ย.53  
  มรธ 0303/150   แจ้งราขชื่อคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างการกระจายอำนาจแก่สถาบันการศึกษา   21 มิ.ย.53  
  อบ 0017/2003   ขอความอนุเคราะห์นักแสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2552   23 มิ.ย.53  
  นร 1008.1/263   เชิญประชุมชี้แจงมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุราขการก่อนกำหนด)   23 มิ.ย.53  
  มรธ 0303/150   แจ้งรายชื่อคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรุ้การกระจายอำนาจแก่สถาบันศึกษา   21 มิ.ย.53  
  ศธ 0506(3)/7547   ขอส่งหลักสุตรที่พิจารณาเห็นชอบ จำนวน 4 หลักสูตร   18 มิ.ย.53  
  ศธ 0530.1/(3.3)/2292   ขอความอนุเคราะห์บุคลากร (ดร.อินทิรา ชาฮีร์,ดร.สุรชัย จุมพระบุตร)   9 มิ.ย.53  
  ศธ 0512/04565   เชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา "เทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงานตรวจสอบ   9 มิ.ย.53  
  อบ 0027.3/ว 1389   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบ   8 มิ.ย.53  
  กต 0208/ว 5744   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ   3 มิ.ย.53  
  รง 0417/ว05488   ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Mega-Trend in Human Capital and Labour Productivity Towards Global Integration   27 พ.ค.53  
  ศธ 0516.16/วจ 2957   เชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   7 มิ.ย.53  
  ศธ 0516.16/วจ 2957   เชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   7 มิ.ย.53  
  ศธ 520776/738   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ ประจำปี พ.ศ.2553   7 มิ.ย.53  
  ศธ 0507(2)/ว 640   ขอรับบริจาคหนังสือและแบบเรียนเกี่ยวกับศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครูให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   26 พ.ค.53  
  ศธ 0509(2)/ว 656   ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการวิจัย   31 พ.ค.53  
  Ref.En-UBU.012/2553   ขออนุญาตเข้าถอดแผงวงจรตู้โทรศัพท์ Corporate Connect Solution(E1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   10 มิ.ย.53  
  ศธ 0529.8/2745   ขออนุญาตเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   7 มิ.ย.53  

ลำดับ 23701 ถึง 23720 จากทั้งหมด 23797 รายการย้อนหลัง1. . .1184 1185 1186 1187 1188 . . .1190 ถัดไป