ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ศธ 0529.4/845   ขออนุมัติแนวทางการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินรับฝากงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล   8 มิ.ย.53  
  ศธ 0529.16.1.1/132   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ การสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   10 พ.ค.53  
  อจ 0023/821   ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2553   4 มิ.ย.53  
  วช 005/ว 4047   ขอเชิญร่วมประชุมระดมความมคิด เรื่อง ปฏิรูปการศึกษา สร้างคนและสร้างความรุ้เพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยังยืน   27 พ.ค.2553  
  สคช 05.ว329/2553   ขอเรียนเชิญประชุมสัมมนาเรือง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย: แนวคิด ประสบการณ์และแนวทางสู่การปฏิบัติที่ดี   31 พ.ค.53  
  ศธ 0651.01/819   ขอเชิญเป็นผุ้เชี่ยวชาญทางวิชาการ   24 พ.ค.53  
  วธ 0503.2/4772   เร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง   26 พ.ค.53  
  สอ.ม.อบ 182/2553   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   3 มิ.ย.53  
  สออ.53/091   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2553และ3/2553   12 พ.ค.53  
  ทปอ.53/224   ขอเชิญประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2253   26 พ.ค.53  
  ศธ 0508/ ว 644   การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา   26 พ.ค.53  
  ศธ 0503(4)/ ว 624   การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555   25 พ.ค.53  
  ศธ 0503(4)/ว 625   การติดป้ายประกาศโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ในพื้นที่ดำเนินโครงการ   25 พ.ค. 53  
  ศธ 0506(3)/6032   ขอเสนอหลักสูตร   24 พ.ค.53  
  ศธ 0512.10/01060   ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ร่างคุ่มือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับกิจการพลังงาน   14 พ.ค.53  
  กษ 2605/ว 1741   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าว เนื่องในวโรกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2553   14 พ.ค.53  
  อบ 0009/8658   ขอรับการสนับสนุนวิทยากร   20 พ.ค.53  
  ศธ 0512.10/01060   ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ร่างคุ่มือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับกิจการพลังงาน   14 พ.ค.53  
  ศธ 0506(4)/ว 601   ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)ของสถาบันศึกษา พ.ศ. 2553   12 พ.ค.53  
  อบ 0016.3/ว 9158   ขอเชิญร่วมโครงการ "การเผยแพร่ความรู้กฏหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน"   17 พ.ค.43  

ลำดับ 23721 ถึง 23740 จากทั้งหมด 23797 รายการย้อนหลัง1. . .1186 1187 1188 1189 1190 ถัดไป