ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  อบ 0018/ว 9096   เชิญประชุมกิจกรรมส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2553   17 พ.ค.53  
  อก 0408/688   ขอรับใบเสร็จรับเงิน   19 พ.ค.53  
    ขอคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา   18 พ.ค. 53  
  พว 0001(อพ)2824/2553   ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯระยะ 5 ปีที่ 5 (1 ต.ค.2554 - 30 กันยายน 2559)   19 พ.ค.53  
  อบ 0018/ ว9095   เชิญประชุมกิจกรรมส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผนชุมชน ปี งบประมาณ 2553   17 พ.ค.53  
  อบ 0016.2/ว 9155   ขอเชิญร่วมประชุม   17 พ.ค.53  
  กต 1503.2/3304   ขอส่งร่างบันทึกความเข้าใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้รับทุนรัฐบาลไทย   11 พ.ค. 53  
  กค 0406.6/ว159   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม   30 เม.ย.52  
  กค.(กวพ)0421.3/262   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   4 พ.ค.53  
  ศร 0006.1/ ว 018   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ   3 พ.ค. 53  
  ศธ 0514.4.1.4/ ว 864   ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   21 เม.ย. 53  
  ศธ 0508/ ว 593   ขอความร่วมมือผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน   11 พ.ค. 53  
  ศธ0503(5)/ว580   การจัดทำสัญญาโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา 2553   7 พ.ค.53  
  กค 0422.3/ว 260   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553   29 เม.ย.53  
  ศธ 0508/ว570   แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ   4 พ.ค.53  
  ศธ 0503(5)/ว580   การจัดทำสัญญาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา 2553   7 พ.ค.53  
  นร 1008.4/80   การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำส่วนราชการ   29 เม.ย.53  
  กค 0420.7/ว 156   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลประวัติผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   29 เม.ย.53  
  กค (กวพ)1421.3/151   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   26 เม.ย.53  
  กค(กวพ)1421.3/158   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   29 เม.ย.53  

ลำดับ 23741 ถึง 23760 จากทั้งหมด 23797 รายการย้อนหลัง1. . .1186 1187 1188 1189 1190 ถัดไป