ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  กค 0422.3/ว149   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี   26 เม.ย.53  
  นร 1008.4/60   บัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ   1 เม.ย.53  
  พน.1507/4502   การว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน   26 เม.ย.53  
  กต 1503.2/2983   การบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยจำปาสัก   28 เม.ย.53  
  ปณท.งด.(ตง)/1881   การเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Pay at Post)   30 เม.ย.53  
  กค 0422.3/ว 145   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553   21 เม.ย.53  
  กค 0406.4/ว 147   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์   22 เม.ย.53  
  อบ 0004/ว7967   การแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายจัดระเบียบสังคมหอพักรอบสถานศึกษา   28 เม.ย.53  
  ศธ 0509.6(2.1)/ว 533   ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์   29 เม.ย.53  
  ศธ 0503/(5)/ว 527   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการ"โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) สถาบันอุดมศึกษาใน,ฐานะเป็นสถาบันต้นสังกัด/สถาบันฝ่ายผลิต   29 เม.ย.53  
  ศธ 0503(2)/ว 542   มติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552   30 เม.ย.53  
  ศธ0506(1)/ว 517   แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พศ.2552   27 เม.ย.53  
  กก 0532/0331   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา   23 เม.ย.53  
  ศธ 04117/2085   ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม master teaches   28 เม.ย.53  
  สรท03122/2553   ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทยประจำปี 2553   26 เม.ย.53  
  มสบ 222/2553   ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก 2553   26 เม.ย.53  
  ศธ 0512.32/00560   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของอาคารภาครัฐ (อาคารเขียว)   21 เม.ย.53  
  อบ 0015/274   การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   29 เม.ย.53  
  กค 0202/ว 251   การฝึกอบรมการเรียกใช้รายงานสำหรับผู้บริหาร โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยที่ 2ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555   26 เม.ย.53  
  มท5305.43/8106/2553   ชี้แจ้งการปรับปรุงค่าไฟฟ้า   27 เม.ย.53  

ลำดับ 23761 ถึง 23780 จากทั้งหมด 23797 รายการย้อนหลัง1. . .1186 1187 1188 1189 1190 ถัดไป