ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  อบ 0015/274   การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   29 เม.ย.53  
  กค 0202/ว 251   การฝึกอบรมการเรียกใช้รายงานสำหรับผู้บริหาร โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยที่ 2ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555   26 เม.ย.53  
  มท5305.43/8106/2553   ชี้แจ้งการปรับปรุงค่าไฟฟ้า   27 เม.ย.53  
  ศธ 0506(3)/ว534   ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   29 เม.ย.53  
  ปช 0018/ว 0342   แจ้งย้ายอาคารปฏิบัติราชการ   23 เม.ย.53  
  GEO37/co7091   ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน(ส่วนขยายระยะเวลาก่อสร้าง)อาคารเรียนรวม5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   29 เม.ย.53  
  GEO36/co7091   พิจารณาค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน(ส่วนขยายระยะเวลาก่อสร้าง)ครั้งที่ 3อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัย   29 เม.ย.53  
  สว (กต)008/ว 78   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เป็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒ   26 เม.ย.53  
  ศธ 0507(2)/ว 520   สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ประกาศเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งเรียงความภาษาอังกฤษเข้าประกวด   28 เม.ย.53  
    แบบแจ้ง โอนเงินบำเหน็จบำนาญ    
  คทวท.261/2553   รับทุน สกว. - สมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี 2553   26 เม.ย.53  
  ศธ 0521.1.07/0958   แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553   26 เม.ย.53  
  ศธ 0513.10102/6502   ส่งบุคคลากรเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำอย่างไร"   26 เม.ย. 53  
  ศธ0619.4/1067   ขอมัติให้ข้าราชการในสังกัดเป็นวิทยากร   7 เม.ย.53  
  ศธ 0517.0917/243   การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณาจารย์/นักวิจัย/ตลอดจนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาในสังกัด   5 เม.ย. 53  
  ศธ 0508/ว 460   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานาต์ ปี 2553   7 เม.ย.53  
  ศธ 0508/ว 460   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานาต์ ปี 2553   7 เม.ย.53  
  ศธ 0205/1414   รางวัล Loreal-unesco awrds 2011   5 เม.ย.53  
  ศธ 0205/1515   รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของ MAB ประจำปี 2553   5 เม.ย. 53  
  ทส 0615/สกล 05/ว030   เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2533   5 เม.ย. 53  

ลำดับ 23781 ถึง 23800 จากทั้งหมด 23800 รายการย้อนหลัง1. . .1186 1187 1188 1189 1190