ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  รถ 0001/ว 935   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาราชบัณฑิตสถานครบ 80 ปี   3 ก.ค. 57  
  วช 0001.7/ว 4987   ขอเรียนเชิญลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers)   4 ก.ค. 57  
  ศธ 0501(1)/ว 268   ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญนาฬิกาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณมหาเศรษฐี โครงการทำดีเพื่อ พ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติค   30 มิ.ย. 57  
  ทปอ.57/ว 0223   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเสนอรายชื่อผู้แทน เพื่อเข้าร่วมการปฏิรูปประเทศไทยเพิ่มเติม   25 มิ.ย. 57  
  ศธ 0585.12/469   การจัดทำหนังสือครบรอบ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 ก.ค. 57  
  รง 0510/ว 004989   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมเพื่อการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน   30 มิ.ย. 57  
  พน ๐๕๐๑/ ๔๘๗๙   การขยายระยะเวลาสัญญา   30 มิ.ย. 57  
  ศธ 0547ผ2ป/ว 9023   ขอเชิญประชุม   26 มิ.ย. 57  
  สศชพบ 221/2557   ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการทำดีทดแทนคุณแผ่นดิน   24 มิ.ย. 57  
  ทปอ.57/ว 0228   ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยและประเมินผล เพื่อทำหน้าที่เป็ฯคณะกรรมการกำกับการทำงาน และตรวจรับงานวิจัย   30 มิ.ย.57  
  ทปอ.57/ว 0229   ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   1 ก.ค.57  
  ว.พ.ปค.ว 132/2557   โครงการสัมมนา เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล   19 มิ.ย. 57  
    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม   22 พ.ค. 57  
  พ.10/2557   ขอความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูล เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย   10 มิ.ย.57  
  ศธ 0512/0360   ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมสัมมนาพิเศษอาซาฮี ครั้งที่ 22   26 พ.ค. 57  
  วช 003/ว 3347   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา National Food Valley   23 พ.ย. 57  
  ศธ 0210.91/ว 2017 ว.   ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการและเชิญประชุม   21 พ.ค. 57  
  ๒๓๔   ส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานีฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗   ๓๐ เม.ย.๕๗  
  ศธ .0521.1.21/ว 040   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม   6 พ.ค.57  
  ศธ 0504.15/ว 218   ขอเชิญประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้งที่ 5/2557   16 พ.ค.57  

ลำดับ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 23800 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .1190 ถัดไป