ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  วช 0004/ว 2824   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม"ประชาพิจารณ์เพื่อยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวแห่งชาติ"   8 พ.ค. 57  
  วช 0004/ว 2825   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา   8 พ.ค. 57  
  วช 0004/ว 2826   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา   8 พ.ค. 57  
  ศธ 0230/196   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล   30 เม.ย. 57  
  ศธ 0536.07/ว 361   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   28 มี.ค. 57  
  ศธ 0526.07/ว 440   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   23 เม.ย. 57  
  ศธ 0509(3)/ว 417   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา   14 พ.ค. 57  
  ศธ 5601/ว 65   ขออนุญาตเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ประเมินคุณภาพศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   7 พ.ค. 57  
  นร 0712.2/12634   ขอความเห็นชอบแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   12 พ.ค.57  
  ศธ 0508/   รายงานสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2557   2 พ.ค.57  
  ศธ 0593(2)/ว.60   ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29   7 พ.ค. 57  
  ศธ 0508/ว 77   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการสานพลังแกนนำระดับแกนนำควบคุมปัจจัยเสี่ยง   2 พ.ค. 57  
  ทปอ.57/ว 0146   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ   12 พ.ค. 57  
  ทปอ.57/ว 0143   ขอความกรุณาเสนอความเห็นเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32557   12 พ.ค. 57  
  อบ 0018.1/ว 1434   ขอเชิญประชุมติดตามงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557   14 พ.ค. 57  
  ปขมท.๑๗/พิเศษ 11-57   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2557   11 เม.ย. 57  
  ศธ 0503(4)/ ว55   ขอความร่วมมือจัดทำประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ   7 พ.ค. 57  
  วช 0006/ ว2581   การตรวจเยี่ยมพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน   30 เม.ย. 57  
  นร 0701/2099   แจ้งใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย   24 เม.ย. 57  
  ยธ 02022/049   ขอความอนุเคราะ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ "สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์"   17 เม.ย. 57  

ลำดับ 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 23800 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .1190 ถัดไป