ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  อบ 0010/ว 1438   ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1   2 พ.ค. 57  
  ศธ 0547.09/ว 148   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง   25 เม.ย. 57  
  อบ 0017.2/ว 1638   สรุปผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (พันธุ์บัว)   30 เม.ย.57  
  cc.055/2557   ขอใ้ห้ความร่วมมือตามสัญญากิจการร่วมค้า ครั้งที่ 1   7 พ.ค. 57  
  ศธ 5900/03212   ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ   28 มี.ค. 57  
  ศธ 0526.01/ว 586   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3 ICADA 2014-SSIS   22 เม.ย. 57  
  ศธ 0548.04/146   ขอเชิญเป็นวิทยากร   24 เม.ย. 57  
  ปอมท.5657(1)/ว 29   ขอให้เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประุชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557   18 เม.ย. 57  
  ว.ส.ว.46/2557   ขอเชิญ ดร.อุทัย อันพิมพ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพประเภทเกษตรกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   24 เม.ย. 57  
  กห 0482.62/1692   ขอเชิญร่วมงานวันกำลังสำรอง   24 เม.ย.57  
  ศธ 5601/ว 53   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ   22 เม.ย. 57  
  ศธ 0547.03/1678   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร   21 เม.ย. 57  
  อบ 0017.3/ว 1511   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล   22 เม.ย. 57  
  พน 0504/2383   ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ พลังงานตามกฏหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 6 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (ยกเว้นจังหวัดชลบุรีและระยอง)   1 เม.ย. 57  
  ศธ 0582.16/0312   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7   1 เม.ย.57  
  อบ 51007/ว 3622   ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงค์ 2,222 รูป   26 มี.ค. 57  
  ศธ 0509(5).5/ว 336   หารือการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยลัยกลุ่มบริการ   2 เม.ย. 57  
  ทปอ.57/ว 011   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนิสิตนักศึกษาที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา   2 เม.ย. 57  
  วช 0007/ว 17489   เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช.   24 มี.ค. 57  
  ตช 0030.32/736   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนตามแนวทางปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง   28 มี.ค.57  

ลำดับ 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 23800 รายการย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .1190 ถัดไป