ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ศธ 0547.08/110   ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย   1 มี.ค.57  
  นร 0719/32   หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   21 มี.ค. 57  
  กค 0420.5/07613   การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   27 มี.ค.57  
  กค 0421.3/ว 62   การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา   25 มี.ค.57  
  กค 0409.3/ว 59   การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   21 มี.ค. 57  
  กต 1503.2/1046   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประสบการณ์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเพื่อนบ้านและการต่อยอดความร่วมมือ   26 มี.ค. 57  
  อบ 005/ว 1120   สั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี   25 มี.ค.57  
  มว. 0330/2557   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ   3 ก.พ.57  
  ศธ 0529.8.4.2/276   ขออนุมัติลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค   21 มี.ค. 57  
  ตช. 0018(อบ) .12/ว 2750   การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี   20 มี.ค.57  
  ศธ .0586.02/ว 0312   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระัดับชาติ ครั้งที่ 2 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "วิจัย ก้าวไกล นำไทย สู่อาเซียน"   18 มี.ค. 57  
  อบ 0007.3/ว 989   การดำเนินการตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงน้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2554   13 มี.ค.57  
  วช 0004/ว 1603   เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการข้าวแห่งชาิติ ครั้งที่ 3   13 มี.ค. 57  
  ศธ 6616/ว. 121   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ   13 มี.ค. 57  
  ศธ 5715 00/ว 1739   ขยายเวลาัรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิับัติการ หลักสูตร" การบริหารงานอุดมศึกษาระัดับสูง"ครั้งที่ 2   14 มี.ค. 57  
  อบ 52004/ว 1085   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ"แถลงข่าวการจัดงานครบ 222 ปี อุบลราชธานี "   7 มี.ค. 57  
  ทส 0805/607   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ ให้ความรู้ เกณฑ์การประเมินตนเอง และรับสมัครสำนักงานเข้าร่วมโครงการ   18 มี.ค. 57  
  อบ 0017.1/ว 102   ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส   20 มี.ค. 57  
  มส 0301/ว 229   ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จในงานพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประำจำปี 2555-2556   14 มี.ค. 57  
  ศธ 57158 00/ว1739   ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง"ครั้งที่ 2   14 มี.ค. 57  

ลำดับ 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 23797 รายการย้อนหลัง1. . .4 5 6 7 8 . . .1190 ถัดไป