ค้นหาข้อมูลหนังสือดำเนินการทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
    ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล "เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา"   10 มี.ค. 57  
  ศธ 0514.5/ว 203   เิชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556   11 มี.ค. 57  
    ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า ProPak Asia 2014   10 มี.ค. 57  
  ศธ 6393(15)18/0355   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   7 มี.ค. 57  
  ศธ 0516.13/ว 0676   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม   10 มี.ค. 57  
  ศธ 0583.38/ว 0320   ขอเรียนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม   13 ก.พ. 57  
  ศธ 5900/ว 02408   ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18   27 ก.พ.57  
  กต 1503.2/635   แผนงานโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรปลูกผักและผลไม้เืพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)   3 มี.ค.57  
  ศธ 5801/909   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร"กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง"   26 ก.พ.57  
  ศธ 0506(1)/ว 231   ขอเิชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรม   6 มี.ค. 57  
  กห 0482.62/456   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรมวยการกุศล   3 มี.ค.56  
  ศธ 0529.06/ว 260   ขอเิชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาับันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557   25 ก.พ.57  
  ศพบ 1459/ว 572   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   1 มี.ค. 54  
  ศธ 0506(1)/ว 231   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์   6 มี.ค. 57  
  ศธ 0501(1)/ว 220   ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเ้ทศ   6 ม.ค. 57  
  ศธ 0501(1)/ว 218   การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   5 มี.ค.57  
  ทส 1012/2104   รายงานการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๒   28 ก.พ.57  
  อบ 0019/ว 776   แผนการนิเทศติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน   3 มี.ค. 57  
  ศธ 0210.91/ว 812   ขอเชิญประชุมเตรียมรับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม)   5 มี.ค.57  
  ศธ 0517.11/00636   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรม"การประิเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ"ระดับต้นและระดับกลาง   13 ก.พ.57  

ลำดับ 121 ถึง 140 จากทั้งหมด 23797 รายการย้อนหลัง1. . .5 6 7 8 9 . . .1190 ถัดไป