ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๙๕๖   รับสมัครคณบดีและผู้อำนวยการ   ๒๙ ต.ค.๖๑  
  ๙๕๕   ขอติดประชาสัมพันธ์โครงการ " อาสาสมัครโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันพืชอันเนืองมารจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยองค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์ สวนสัตว์อุบลราชธานี (อพ.สธ.สอบ.)   ๓๐ ต.ค.๖๑  
  ๙๕๔   ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล " โดมน้อยโอเพ่น"   ๒๙ ต.ค.๖๑  
  ๙๕๓   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับศาลแรงงานภาค 3   ๒๖ ต.ค.๖๑  
  ๙๕๒   ขอส่งสำเนาหน้งสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งการ ด่วนที่สุด ที่ ลต 0013/ว 940 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสภาตามมติประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 49/2561   ๒๔ ต.ค.๖๑  
  ๙๕๑   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ 1.แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 2.ขอความร่วมมือดำเนินงานตามประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 3.การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง 4.ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 5.ประกาศความร่วมมือป้องกันการทุจริต 6.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 7 ราย 7.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 7 ราย 8.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ.2561 9.การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ   ๒๔ ต.ค.๖๑  
  ๙๕๐   ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ เข้าการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ๖ พ.ย.๖๑  
  ๙๔๙   ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ๒ พ.ย.๖๑  
  ๙๔๘   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ   ๒๙ ต.ค.๖๑  
  ๙๔๗   หลักสูตรคุณภาพสำหรับอาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรหรือประยุกต์สอนนักศึกษาต่อไป   ๕ ต.ค.๖๑  
  ๙๔๖   ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561   ๒๖ ต.ค.๖๑  
  ๙๔๕   การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 10   ๑ พ.ย.๖๑  
  ๙๔๓   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานการฉลองคริสต์มาสและปีใหม่   ๖ พ.ย.๖๑  
  ๙๔๒   ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพือดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   ๓๑ ต.ค.๖๑  
  ๙๔๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม   ๓๐ ต.ค.๖๑  
  ๙๔๐   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำและเปิดเผยราคากลางการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการจัดทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2   ๒๖ ต.ค.๖๑  
  ๙๓๙   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562   ๒๔ ต.ค.๖๑  
  ๙๓๘   ขอนำส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ๒๖ ต.ค.๖๑  
  ๙๓๗   รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   ๑ พ.ย.๖๑  
  ๙๓๖   รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๙ พ.ย.๖๑  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 7400 รายการ1 2 3 4 5 . . .370 ถัดไป