ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๐๓๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561   ๔ ธ.ค.๖๐  
  ๐๓๒   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอมอบ อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 474   ๑๘ ธ.ค.๖๐  
  ๐๓๑   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม   ๑๒ ธ.ค.๖๐  
  ๐๓๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเผยแพร่ในวารสาร   ๕ ม.ค.๖๐  
  ๐๒๙   ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7 ICADA 2018-SSIS   ๒๗ ธ.ค.๖๐  
  ๐๒๘   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี   ๒๑ ธ.ค.๖๐  
  ๐๒๗   ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 1   ๒๐ ธ.ค.๖๐  
  ๐๒๖   ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1 Aviation National Symposium)   ๒๒ ธ.ค.๖๐  
  ๐๒๕   ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม่ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561   ๒๐ ธ.ค.๖๐  
  ๐๒๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑   ๒๖ ธ.ค.๖๐  
  ๐๒๓   ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วัฒนธรรมไท-ไทย วัฒนธรรมข้าว"   ๘ ธ.ค.๖๐  
  ๐๒๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑"   ๑๓ ธ.ค.๖๐  
  ๐๒๑   ขอความกรุณาเสนอชื่อผู้เหมาะสมและประชาสัมพันธ์รางวัล "นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล"ประจำปี พ.ศ. 2561   ๑๕ ธ.ค.๖๐  
  ๐๒๐   ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด   ๒๐ ธ.ค.๖๐  
  ๐๑๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561   ๑๙ ธ.ค.๖๐  
  ๐๑๘   ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคคลากรร่วมงาน   ๒๕ ธ.ค.๖๐  
  ๐๑๗   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2018 GSPA NIDA International Conference)   ๑๕ ธ.ค.๖๐  
  ๐๑๖   ขอเชิญาส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น "นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง" (Management Innovations in The Modern Globalized globalized Economy for Top Executives)   ๑๕ ธ.ค.๖๐  
  ๐๑๕   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง   ๒๖ ธ.ค.๖๐  
  ๐๑๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"   ๑๒ ธ.ค.๖๐  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 6570 รายการ1 2 3 4 5 . . .329 ถัดไป