ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๒๔๐   แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 -สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 1205 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561   ๑๔ มี.ค.๖๑  
  ๒๓๙   สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง 1.หนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ กห 0221/407 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามประกาศกระทรวงกลาโหม 2.หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่นร 0507/ว 122 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง การหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561โดยกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม 3.หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที ศธ 6902(17)/267 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ขอร่วมโครงการอบรม เรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ศธ 0213/86 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานผลสรุปการดำเนินงานในส่วนกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ๑๔ มี.ค.๖๑  
  ๒๓๘   ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการบริหารงานดานการซื้่อจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   ๒๘ ก.พ.๖๑  
  ๒๓๖   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา   ๒๘ ก.พ.๖๑  
  ๒๓๖   ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ   ๒๖ ก.พ.๖๑  
  ๒๓๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน   ๕ มี.ค.๖๑  
  ๒๓๔   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ที่ ศธ 0235/3384 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2560   ๑๕ มี.ค.๖๑  
  ๒๓๓   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชการนานาชาติ "เปิดโลกออทิสสติก ครั้งที่ 12"   ๑๒ มี.ค.๖๑  
  ๒๓๒   ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge   ๑๓ ก.พ.๖๑  
  ๒๓๑   ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2 International Conference on Health Science: A multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities.   ๑๒ ก.พ.๖๑  
  ๒๓๐   ขอเชิญชวนยื่นเอกสารขอเสนอโครงการศึกษาวิจัย   ๙ มี.ค.๖๑  
  ๒๒๙   การสมัครคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9   ๒๖ ก.พ.๖๑  
  ๒๒๘   ขอเขิญยื่นเอกสารข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจาณณาคัดเลือกที่ปรึกษา -การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ไหมเพื่อให้ไเ้มาตรฐาน รายการ พัฒนา Cluter ไหมนครชัยบุรินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)   ๗ มี.ค.๖๑  
  ๒๒๗   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561   ๒ มี.ค.๖๑  
  ๒๒๖   ขอเชิญชวนอาจารย์-นักศึกษาคหกรรมศาสตร์อุดหนุนหนังสือรักษ์ด้วยใจ มีชวิตเล่มแรกของโลก   ๒๙ ม.ค.๖๑  
  ๒๒๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม   ๒๘ ก.พ.๖๑  
  ๒๒๔   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน   ๙ มี.ค.๖๑  
  ๒๒๓   อความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   ๙ มี.ค.๖๑  
  ๒๒๒   ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14"   ๕ มี.ค.๖๑  
  ๒๒๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์   ๑๒ มี.ค.๖๑  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 6779 รายการ1 2 3 4 5 . . .339 ถัดไป