ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๔๗๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฏหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมือาชีพในยุค 4.0   ๓ มิ.ย.๖๑  
  ๔๗๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร   ๓๐ พ.ค.๖๑  
  ๔๗๔   ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญอ่อน"   ๖ มิ.ย.๖๑  
  ๔๗๓   ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย   ๗ มิ.ย.๖๑  
  ๔๗๒   ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "Bio Startup"   ๒๘ เม.ย.๖๑  
  ๔๗๑   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CIPEC 2018)   ๘ มิ.ย.๖๑  
  ๔๗๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"   ๓๐ พ.ค.๖๑  
  ๔๗๐   ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดหลัก "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   ๑๑ มิ.ย.๖๑  
  ๔๖๙   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561" (Trade and Development Regional Forum 2018)   ๕ มิ.ย.๖๑  
  ๔๖๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม   ๑๖ พ.ค.๖๑  
  ๔๖๗   ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 5 Social Sciences Arts and Media International Conference 2018,Bangkok Thailand   ๓๑ พ.ค.๖๑  
  ๔๖๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๔๖๕   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน   ๒๔ พ.ค.๖๑  
  ๔๖๔   แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ๒๘ พ.ค.๖๑  
  ๔๖๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังคมสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา   ๔ มิ.ย.๖๑  
  ๔๖๒   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ๑ มิ.ย.๖๑  
  ๔๖๑   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกรจัดการความรู้ รายบุคคล (Individual Km Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 4"   ๓๐ พ.ค.๖๑  
  ๔๖๐   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง 1. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติคให้โทษในประเภท 2 2.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.1)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 3.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อ "โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง" 4.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 5.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดบทความ "์NaK Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018"   ๓๑ พ.ค.๖๑  
  ๔๕๙   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง 1.สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ไตรมาสที่ 2 2.สำเนาหนังสือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติราชการ 3.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 2 โรงเรียนเกิดความเสียหายเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดจนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ 4.สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018   ๖ มิ.ย.๖๑  
  ๔๕๘   สกอ.ขอความร่รวมมือสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561   ๒๐ พ.ค.๖๑  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 7025 รายการ1 2 3 4 5 . . .352 ถัดไป