ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๕๗๒   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 1.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรายงานเหตุอันจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ.2561 เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 2.หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้มงวดและติดตามการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีความเสียหายต่อประเทศเช่นนี้อีก   ๓ ก.ค.๖๑  
  ๕๗๑   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง 1.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 2.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 3.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แถบรายชื่อบุคคล (กลุ่ม AI-DPRK) 4.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แถบรายชื่อบุคคล (กลุ่ม AI-Qaida) 5.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานศาลปกครอง เพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ...)พ.ศ.... และเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง (www"admincouit.go.th)   ๓ ก.ค.๖๑  
  ๕๗๐   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง 1.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์ "Whisper of Ovary" มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ 2.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งรหัสพยัญชนะ และเลขประจำเจ้าของเรืองของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 3 โรงเรียน   ๖ ก.ค.๖๑  
  ๕๖๙   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 1.หนังสือกองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล "DIGITAL RUN 2018" 2.หนังสือการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่องการขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561   ๑๓ ก.ค.๖๑  
  ๕๖๘   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลชึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ   ๑๖ ก.ค.๖๑  
  ๕๖๗   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 2.สำเนาหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบรายละเอียดงานโยธาตามมาตรฐานการออกแบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน   ๔ ก.ค.๖๑  
  ๕๖๖   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แบบสำรวจออนไลน์เรื่อง "ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานของรัฐ 2.หนังสือสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซน์   ๑๖ ก.ค.๖๑  
  ๕๖๕   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ Run with Teachers วิ่งไปกับครู   ๑ ส.ค.๖๑  
  ๕๖๔   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 2.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ฉบับ   ๑๐ ก.ค.๖๑  
  ๕๖๓   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการเบื้่องต้น (Project Management Fundamental) รุ่นที่ 2   ๔ ก.ค.๖๑  
  ๕๖๒   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการเบื้่องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (PROJECT MANAGEMENT FOR PROCUREMENT)" รุ่นที่ 2   ๔ ก.ค.๖๑  
  ๕๖๑   ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561   ๒๐ มิ.ย.๖๑  
  ๕๖๐   เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ๕ ก.ค. ๖๑  
  ๕๕๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด มิวสิควีดีโอเพลง "ช่อสะอาด้านทุจริต"   ๕ ก.ค.๖๑  
  ๕๕๘   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี   ๑๖ ก.ค.๖๑  
  ๕๕๗   ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"   ๒๕ ก.ค.๖๑  
  ๕๕๖   ขอเชิญเจ้าภาพร่วมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ประจำปีการศึกษา 2561   ๔ ก.ค.๖๑  
  ๕๕๕   ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรในสถาบันร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ)..พ.ศ... หรือ QR Code   ๑๒ ก.ค.๖๑  
  ๕๕๔   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการปาฐถาพิเศษ เรื่อง อุดมศึกษากับการวิจัยและนวัตกรรม   ๓ ก.ค.๖๑  
  ๕๕๓   ขอเชิญร่วมงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ   ๒๙ มิ.ย.๖๑  

ลำดับ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 7141 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .358 ถัดไป