ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๑๒๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ๕ ก.พ.๖๑  
  ๑๒๘   ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระเงินของส่วนราชการด้วย OR Code และการนำส่งเงินกองคลัง 2.สำเนาหนังสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/735 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง ประธานกรมการ ก.พ.อ 3.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 8 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 4.หน้งสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/126 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559   ๗ ก.พ.๖๑  
  ๑๒๗   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"   ๑ ก.พ.๖๑  
  ๑๒๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน   ๒๙ ม.ค.๖๑  
  ๑๒๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ SAS ACADEMY FOR DATA SCIENCE   ๓๐ ม.ค.๖๑  
  ๑๒๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน   ๒๓ ม.ค.๖๑  
  ๑๒๓   ขอเรียนเชิญเข้าร่วม Workshop on evidence synthesis for decision making -ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.45 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ   ๒๕ ม.ค.๖๑  
  ๑๒๒   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18 -ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561   ๒๓ ม.ค.๖๑  
  ๑๒๑   ขอขอบคุณในความร่วมมือ   ๒๙ ม.ค.๖๑  
  ๑๒๐   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ ด่ว่นที่สุด ที่ ศธ 0235/1102 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมไฟและจุดบั้งไฟ   ๒๙ ม.ค.๖๑  
  ๑๑๙   แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 และวันจัดประชุม   ๒๔ ม.ค.๖๑  
  ๑๑๘   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   ๙ ม.ค.๖๑  
  ๑๑๗   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.5/ว 29 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ 2.หน้งสือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่ นร 5104/183 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง การดำเนินการรองรับการแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   ๒๙ ม.ค.๖๑  
  ๑๑๖   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 494 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง BDC) 2.หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ 0306/ว 3759 ลงวันที 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdresearch 3.หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0308/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุองค์กรด้านคนพิการ 4.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 12 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ   ๒๔ ม.ค.๖๑  
  ๑๑๕   ขอเสนอราคาที่พักและการจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา   -  
  ๑๑๔   ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ๒๖ ธ.ค.๖๑  
  ๑๑๓   ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่   ๑๙ ม.ค.๖๑  
  ๑๑๒   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561   ๑๙ ม.ค.๖๑  
  ๑๑๑   ประชาสัมพันธ์ จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสด   ๑๑ ม.ค.๖๑  
  ๑๑๐   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   ๒๓ ม.ค.๖๑  

ลำดับ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 6686 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .335 ถัดไป