ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๓๙๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ   ๗ พ.ค.๖๑  
  ๓๙๑   ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Nesletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 426   ๗ พ.ค.๖๑  
  ๓๙๐   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา   ๑๑ พ.ค.๖๑  
  ๓๘๙   ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ๑๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๘๘   การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   ๙ พ.ค.๖๑  
  ๓๘๗   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 5   ๒๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๘๖   ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37(37 th WUNCA) -ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๘๕   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม   ๒๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๘๔   ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๓๘๓   นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี   ๘ พ.ค.๖๑  
  ๓๘๒   ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 425   ๓๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๘๑   ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ขับเคลื่ีอนองค์การรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนา Gov-Connect Robotic Scenario" และหลักสูตร "บริหารภาครัฐ 4.0"   ๒๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๘๐   เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ   -  
  ๓๗๙   ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน"   ๑ พ.ค.๖๑  
  ๓๗๘   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง"รุ่นที่ 7   ๒ พ.่ค.๖๑  
  ๓๗๗   ขอส่งจุลสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับ ที่ 66   ๓ พ.ค.๖๑  
  ๓๗๖   ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   ๑๘ เม.ย.๖๑  
  ๓๗๕   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"รุ่นที่ 7   ๓๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๗๔   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติมหากุศล   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๗๓   ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดการแข่งขันในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2   ๑ พ.ค.๖๑  

ลำดับ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 6955 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .348 ถัดไป