ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๑๐๙   ขอส่งรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การปฏิรูปอุดมศึกษา"   ๙ ก.พ.๖๑  
  ๑๐๘   ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2561"ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3"   ๑๗ ม.ค.๖๑  
  ๑๐๗   ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The Rajamangala Sakon Nokhon Conference:RSKC 2018   ๒๙ ม.ค. ๖๑  
  ๑๐๖   ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5   ๒๔ ม.ค.๖๑  
  ๑๐๕   ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมนานาชาติ Joint International Conference ในหัวข้อ International Cooperation Policies and Strategies in Higher Education Institutions   ๑๘ ม.ค.๖๑  
  ๑๐๔   ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Education 2018 (์NICE) "Education.Leadership.and Innovation in Learning Society"   ๒๒ ม.ค.๖๑  
  ๑๐๓   ขอเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   ๒๙ ม.ค.๖๑  
  ๑๐๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1   ๓ ก.พ.๖๑  
  ๑๐๑   ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1   ๒๒ ม.ค.๖๑  
  ๑๐๐   ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดการตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์   ๒๖ ม.ค.๖๑  
  ๐๙๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ iTEC-Asia Pacific 2018   ๑๗ ม.ค.๖๑  
  ๐๙๘   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   10 ม.ค.61  
  ๐๙๗   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 494 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง BDC) 2.หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ 0306/ว 3759 ลงวันที 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdresearch 3.หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0308/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุองค์กรด้านคนพิการ 4.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 12 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ เลขส่ง ศธ 0501(1)/ว 24   ๑๕ ม.ค.๖๑  
  ๐๙๖   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1.สำเนาหนังสือสำนังานรัฐมนตรี ที่ ศธ 1000/ว 187 ลงวันที่ 27 มกราคม 2561 แจ้งเวียนคำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนเพิ่มเติม 2.สำเนาหนังสือกระทรวงต่างประเทศ ด่วน ที่ กต 1303/ว 45 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างทูตไทยกับเมียนมา เลขส่ง ศธ 0501(1)/ว 9   ๒๓ ม.ค.๖๑  
  ๐๙๕   ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม"   ๒๕ ม.ค.๖๑  
  ๐๙๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561   ๒๕ ม.ค.๖๑  
  ๐๙๓   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สถาบันอุดมศึกษาไทยจะอยู่อย่างไรในยุคดิจิทัล" -ระหว่างวนัที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต   ๒๕ ม.ค.๖๑  
  ๐๙๒   การสัมมนาของสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพิ้นเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 16 (The 16 Asia Pacific Student Services Association International Conference) -ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ University Teknologi Malaysia เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย   ๑๘ ม.ค.๖๐  
  ๐๙๑   โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ   ๑๖ ม.ค.๖๑  
  ๐๙๐   ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสิ่งพิมพ์   ๕ ม.ค.๖๑  

ลำดับ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 6686 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .335 ถัดไป