ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๗๗๒   ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5"   ๖ ต.ค.๖๐  
  ๗๗๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   ๑ ต.ค.๖๐  
  ๗๗๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   ๒ ต.ค.๖๐  
  ๗๖๙   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนตุลาคม 2560   ๑๑ ต.ค.๖๐  
  ๗๖๘   ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี2560 : สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2   ๒๐ ก.ย.๖๐  
  ๗๖๗   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ"รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3"   ๒ ต.ค.๖๐  
  ๗๖๖   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบติงานการเงินการคลังภาครัฐ "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3"   ๒ ต.ค.๖๐  
  ๗๖๕   ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0655/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ๒ ต.ค.๖๐  
  ๗๖๔   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (individual km plan)ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร"   ๒๖ ก.ย.๖๐  
  ๗๖๓   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"   ๒๖ ก.ย.๖๐  
  ๗๖๒   ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0655/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ๒๘ ก.ย.๖๐  
  ๗๖๑   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยี ภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 8   ๑๕ ก.ย.๖๐  
  ๗๖๐   ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   ๒๙ ก.ย.๖๐  
  ๗๕๙   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560   ๙ ต.ค.๖๐  
  ๗๕๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   ๒๙ ก.ย.๖๐  
  ๗๕๗   ขอเชิญชวนเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและโดรน   ๑๘ ก.ย.๖๐  
  ๗๕๗   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560   ๑๒ ก.ย.๖๐  
  ๗๕๖   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP" รุ่นที่ 3   ๒๖ ก.ย.๖๐  
  ๗๕๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล   ๕ ต.ค.๖๐  
  ๗๕๓   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "สังคมความรู้และดิจิทัล (Knowledge & Digital Society)   ๒ ต.ค.๖๐  

ลำดับ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 6435 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .322 ถัดไป