ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๓๕๒   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1. สำเนาหนังสือคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง 2.สำเนาหนังสือกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาลัยและเทคโนโลยี เรื่อง การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะ   ๒๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๑   สกอ.ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561   ๑ พ.ค.๖๑  
  ๓๕๐   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3   ๒๙ มี.ค.๖๑  
  ๓๔๙   แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)   ๒๔ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10   ๒๗ มี.ค.๖๑  
  ๓๔๖   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบััติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ๑๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๕   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง   ๒๙ มี.ค.๖๑  
  ๓๔๔   ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับ 423   ๑๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร   ๒๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๒   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12   ๑๙ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๑   ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2561   ๒๔ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๐   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561   ๑๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๓๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) มหาวิทยาลัยบุรพา   ๑๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๓๘   ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   ๒๔ เม.ย.๖๑  
  ๓๓๗   ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูหมอนวดไทย   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๓๓๖   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานข้าราชการ   ๑๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๓๕   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม   ๑๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๓๔   ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   ๑๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๓๓   เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร Social Return on Investment (SROI) Accreditation Program   ๒๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๓๒   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงประเภทเรื่องร้องทุกข์สำหรับใช้ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (ระบบกลาง) 2.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรีเรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนฯ   ๑๘ เม.ย.๖๑  

ลำดับ 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 6955 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .348 ถัดไป