ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๗๕๓   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน   ๕ ต.ค.๖๐  
  ๗๕๒   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการ"ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ"   ๒๐ ก.ย.๖๐  
  ๗๕๑   ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม   ๑๖ ต.ค.๖๐  
  ๗๕๐   ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 396 เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ๙ ต.ค.๖๐  
  ๗๔๙   ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0106/ว 1323 ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560   ๑๑ ต.ค.๖๐  
  ๗๔๘   ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 12/2560)   ๑๖ ต.ค.๖๐  
  ๗๔๗   ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล   ๑๘ ก.ย.๖๐  
  ๗๔๖   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเลือตั้ง   ๑๘ ต.ค.๖๐  
  ๗๔๕   การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   ๓ ต.ค.๖๐  
  ๗๔๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลิือกข้าราชการเพื่อรับโอน   ๖ ต.ค.๖๐  
  ๗๔๓   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๐๑๐๐/ว ๓๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือการส่งเสริม "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"   ๙ ต.ค. ๖๐  
  ๗๔๒   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบััติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงานการปฏฺิบัติงาน   ๙ ต.ค.๖๐  
  ๗๔๑   รับสมััครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน   ๒ ต.ค.๖๐  
  ๗๔๐   ขอส่งจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 393 และ 394   ๒๑ ก.ย.๖๐  
  ๗๓๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน และเรียนเชิญเข้าร่วมงาน I-NNOVATION THALAND WEEK 2017   ๒๗ ก.ย.๖๐  
  ๗๓๘   นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมพร้อมที่พัก   ๒๕ ก.ย.๖๐  
  ๗๓๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน   ๒๐ ก.ย.๖๐  
  ๗๓๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร   ๑๙ ก.ย.๖๐  
  ๗๓๕   ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม   ๒๖ ก.ย.๖๐  
  ๗๓๔   ขอเชิญร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017"   ๑๔ ก.ย.๖๐  

ลำดับ 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 6435 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .322 ถัดไป