ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  109   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553   15 ม.ค. 53  
  108   ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย : ความก้าวหน้าของวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ รุ่นที่ 2   12 ก.พ. 53  
  107   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ทอมก   24 ก.พ. 53  
  106   การขอจริยธรรมการวิจัยในมนูษย์   25 ก.พ. 53  
  105   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด   11 ก.พ. 53  
  104   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศประจำปีงบประมาณ 2553   28 ม.ค. 53  
  103   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ IT S   23 มกราคม 2553  
  102   ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการตามรอยพระมิ่งขวัญกัลยาณิวัฒนา   4 ก.พ. 53  
  101   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาด้าน TPM - Lean Production สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรโครงการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านวิศวการ   18 ก.พ. 53  
  100   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2553   18 ก.พ. 53  
  99   ขอเชิญร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   29 ธ.ค. 52  
  98   ตลาดนัดพลังงานสะอาด   22 ม.ค. 53  
  97   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   2 ก.พ. 53  
  96   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม International Training Course on Environmental Health Impact Assessment ( EHIA)   9 ธ.ค. 52  
  95   รับสมัครโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   26 ม.ค. 53  
  94   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดบทความอนุญาโตตุลาการ ประจำปี 2553   11 ม.ค. 53  
  93   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   15 ม.ค. 53  
  92   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ก้าวต่อไปในการพัฒนากรณีศึกษากับนิด้า"   16 ก.พ. 53  
  91   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการช่วยเหลือสุนัขจรจัดในประเทศไทย   20 ม.ค. 53  
  90   ขอแจ้งชื่อหน่วยงานและรายละเอียดเพื่อการติดต่อประสานงาน   2 ก.พ. 53  

ลำดับ 6221 ถึง 6240 จากทั้งหมด 6329 รายการย้อนหลัง1. . .310 311 312 313 314 . . .317 ถัดไป