ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  215   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย EAU ประจำปีการศึกษา 2552   17 มี.ค. 53  
  214   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   11 ก.พ. 53  
  213   การอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง   1 เม.ย. 53  
  212   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร   25 มี.ค. 53  
  211   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 6 หลักสูตร   25 มี.ค. 53  
  210   ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในการประชุมวหวิทยาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2 : การบริหารจัดการบนฐานความพอเพียง   29 มี.ค. 53  
  209   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย"   22 มี.ค. 53  
  208   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาเทคนิคการเขียนสู่การเป็นนักเขียน   30 มี.ค. 53  
  207   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   26 มี.ค. 53  
  206   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "เทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์"   19 มี.ค. 53  
  205   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การร่วมส่งผลงานเขียนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้   19 มี.ค. 53  
  204   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า"   15 มี.ค. 53  
  203   ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2553   18 มี.ค. 53  
  202   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธาณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดเครื่องดื่มแอกอฮอล์ตามกฎหมาย   22 มีนาคม พ.ศ. 2553  
  201   ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา   15 มี.ค. 53  
  200   การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิพลเมืองให้กับประชาชน   19 มี.ค. 53  
  199   ขอเชิญร่วมเสนอบทความในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความเสมอภาคหญิง:ชาย สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ   5 เม.ย. 53  
  198   ขอประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   20 เม.ย.53  
  197   ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง"   8 เม.ย. 53  
  196   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6   29 มี.ค. 53  

ลำดับ 6221 ถึง 6240 จากทั้งหมด 6435 รายการย้อนหลัง1. . .310 311 312 313 314 . . .322 ถัดไป