ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  142   แจ้งยืนยันการสะกดชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นภาษาอังกฤษ   15 มี.ค. 54  
  141   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 หลักสูตร   2 มี.ค. 54  
  140   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   28 ก.พ. 54  
  139   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษา : Acore 103 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา (2554) รุ่นที่ 2   9 มี.ค. 54  
  138   ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในโครงการสัมมนาทางวิชาการ 25 ปี วิทยาการจัดการ   7 มี.ค. 54  
  137   ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการประกวดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   4 มี.ค. 54  
  136   ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ   - มี.ค. 54  
  135   ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "Dell South Asia Technology Tour 2011"   3 มี.ค. 54  
  134   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร 1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักธรรมภิบาลเชิงประยุกต์ 2. การจัดการความเสี่ยง 3. CSR กับการสร้างภาพลักษณ์องค์การ 4. การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล   22 ก.พ. 54  
  133   ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   28 ก.พ. 54  
  132   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา   22 ก.พ 54  
  131   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ DST-CON 2011   8 มี.ค. 54  
  130   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย   28 ก.พ. 54  
  129   ขอเรียนเชิฯเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2554   4 มี.ค. 54  
  128   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน"   8 ก.พ. 54  
  127   ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่สมควรแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง   22 ก.พ. 54  
  126   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ   16 ก.พ. 54  
  125   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ "สองทศวรรษแห่งการพัฒนาของสังคมไทย:นัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ"   22 ก.พ. 54  
  124   เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   21 ก.พ. 54  
  123   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7   2 ก.พ. 54  

ลำดับ 6221 ถึง 6240 จากทั้งหมด 7025 รายการย้อนหลัง1. . .310 311 312 313 314 . . .352 ถัดไป