ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  195   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผลหลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3   9 มี.ค. 53  
  194   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   9 มี.ค. 53  
  193   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมหลักสูตร มินิเกษตรศาสตร์   1 เม.ย. 53  
  192   การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2553   2 เม.ย. 53  
  191   ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง-สูง ประจำปี 2553   5 เม.ย. 53  
  190   ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือแนวทางการปฏิบัติในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ   19 ก.พ. 53  
  189   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎีการขอพระราชทานพระมหากรุณา   25 มี.ค. 53  
  188   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง "สร้างปัญญาสู่สังคมที่สมดุลและยั่งยืน"   2 มี.ค. 53  
  187   ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2 ปี 2553   10 ก.พ. 53  
  186   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3   9 มี.ค. 53  
  185   ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาเพื่อการสื่อสารและการจัดการ"   20 ก.พ. 53  
  184   รับสมัครผู้อำนวยการ International Foundation for Science (IFS)   4 มี.ค. 53  
  183   การให้บริการจัดฝึกอบรม   3 ก.พ. 53  
  182   ขอเชิญร่วมการแข่งขัน " หอการค้าแฟมิลี่ แรลลี่ สู่สามพันโบก"   2 มี.ค. 53  
  181   ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 : วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   24 ก.พ. 53  
  180   ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม   23 ก.พ. 53  
  179   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ   26 ก.พ. 53  
  178   ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย   26 ก.พ. 53  
  177   ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2553   26 มี.ค. 53  
  176   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารสู่ความเป็นเลิศ   26 ม.ค. 53  

ลำดับ 6241 ถึง 6260 จากทั้งหมด 6435 รายการย้อนหลัง1. . .311 312 313 314 315 . . .322 ถัดไป