ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  446   ประชาสัมพันะการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6 รอบที่ 2   1 ก.ย. 53  
  445   ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 หัวข้อ "อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"   16 สิงหาคม 2553  
  444   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม   6 ส.ค. 53  
  443   ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัคร ในการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการกู้ชีพและกู้ภัย ประจำปี 2553   23 ส.ค. 53  
  442   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร   17 ส.ค. 53  
  441   เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   16 ส.ค. 53  
  440   กำหนดการมอบรางวัล "ผู้ทำประโยชน์ทางด้านการศึกษา" ของสกสค. ประจำปี พ.ศ. 2553   18 ส.ค. 53  
  439   ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 12   30 ก.ค. 53  
  438   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติฯ ประธานศาลปกครองสูงสุด   16 ส.ค. 53  
  437   ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ   12 ก.ค. 53  
  436   ขอเชิญร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการสาระที่ควรรู้ผ่านนิทานและการสอนแบบโครงการผ่านนิทาน"   28 ก.ค. 53  
  435   ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD   31 ก.ค. 53  
  434   โครงการ "สานสามัคคี พี่น้องอุบลรักกัน"   3 ส.ค. 53  
  433   การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   19 ก.ค. 53  
  432   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด   9 ส.ค. 53  
  431   การประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2553 และการพัฒนาศักยภาพสลูกจ้างประจำ   3 ส.ค. 53  
  430   แจ้งเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ   27 ก.ค. 53  
  429   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล พระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   14 ก.ค. 53  
  428   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ "   29 ก.ค. 53  
  427   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบประกวดโลโก้ "โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก ": Children Friendly Hospital   2 ก.ค. 53  

ลำดับ 6241 ถึง 6260 จากทั้งหมด 6686 รายการย้อนหลัง1. . .311 312 313 314 315 . . .335 ถัดไป