ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  89   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2553   30 ก.พ. 53  
  88   ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำสถานีวิทยุศึกษา   14 ม.ค. 53  
  87   ขอความอนุเคราะห์เขียนบทตวามเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์กำแพงเพชร   18 ม.ค. 53  
  86   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง Innovative e-learning Technology   16 ก.พ. 53  
  85   ขอการสนับสนุนโครงการ "วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ" ครั้งที่ 6   15 ม.ค. 53  
  84   ขอความร่วมมือดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในสถาบันอุดมศึกษา   18 ก.พ. 53  
  83   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "วช. : ทางออกปัญหาการติดเกม"   19 ม.ค. 53  
  82   ขอความร่วมมืองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาราชการ   8 ก.พ. 53  
  81   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประจำชาติ " (เพิ่มเติม)   16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  
  80   ขอมอบวารสารอารยธรรมศึกษาโขง - สาละวิน (ฉบับปฐมฤกษ์) และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่   2 ก.พ. 53  
  79   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   3 ก.พ. 53  
  78   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนดีเด่นเพื่อคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด   4 ก.พ. 53  
  77   การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2553   1 ก.พ. 53  
  76   รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553   25 ม.ค. 53  
  75   ขอเชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการ NUBKK Tourism and Hospitality Respitality Research Day 2010   1 ก.พ. 53  
  74   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ "การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1"   9 ม.ค. 53  
  73   การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  
  72   ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสือการ์ตูนการผังเมือง   29 ม.ค. 53  
  71   ขอแนะนำผู้อำนวยการ สมศ. ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์   25 ม.ค. 53  
  70   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์   30 ธ.ค. 52  

ลำดับ 6241 ถึง 6260 จากทั้งหมด 6329 รายการย้อนหลัง1. . .311 312 313 314 315 . . .317 ถัดไป