ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  69   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย   30 ธ.ค. 52  
  68   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2553   8 ม.ค. 53  
  67   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2   11 ม.ค. 53  
  66   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการวิจัยสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2553   26 ม.ค. 53  
  65   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   14 ม.ค. 53  
  64   ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม   4 ม.ค. 53  
  63   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะและสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาและกรอบแผน 15 ปี"   15 ม.ค. 53  
  62   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร 1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 2. เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิรชาการเพื่อการตีพิมพ์   12 ม.ค. 53  
  61   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ   29 ม.ค. 53  
  60   ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552   29 ธ.ค. 52  
  59   ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2553 และขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ   25 ม.ค. 53  
  58   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและชมนิทรรศการ " วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและโลก"   22 ม.ค. 53  
  57   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ   3 ม.ค. 53  
  56   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)   18 ม.ค. 53  
  55   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพั้นธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภูมิอากาศโลกกับประเทศไทย ครั้งที่ 1: ความเสี่ยงระดับชาติ โอกาส และความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของโลก   9 ธ.ค. 52  
  54   ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 12   4 ม.ค. 53  
  53   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย   25 ม.ค. 53  
  52   ขอเชิญเข้าร่วมโครคงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง   11 ม.ค. 53  
  51   การประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   20 ม.ค. 53  
  50   ขอเรียนเชิฯเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ การบริหารและจัดการองค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง   25 ม.ค. 53  

ลำดับ 6261 ถึง 6280 จากทั้งหมด 6329 รายการย้อนหลัง1. . .313 314 315 316 317 ถัดไป