ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  426   ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม   22 ก.ค. 53  
  425   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล   28 ก.ค. 53  
  424   เชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   30 ก.ค. 53  
  423   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม   15 ก.ค. 53  
  422   แจ้งการปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว   3 ส.ค. 53  
  421   ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งฯ และหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย   22 ก.ค. 53  
  420   การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2545   21 ก.ค. 53  
  419   ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม   21 ก.ค. 53  
  418   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตร " กลไกสู่การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1"   20 ก.ค. 53  
  417   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ทำความดีเพื่อสังคมรับรางวัล มีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 (ปีที่ 4)   19 ก.ค. 53  
  416   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการเขียนจดหมาย "เล่าเรื่องเมืองไทย 2553 "   22 ก.ค. 53  
  415   ทุนสนับสนุนโครงการ "การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย ระยะที่ 1"   20 ก.ค. 53  
  414   ขอเรียนเชิญส่งผู้บริหารเข้าร้บการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 2   14 ก.ค. 53  
  413   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา   13 ก.ค. 53  
  412   ขอเชิญชมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง   1 ก.ค. 53  
  411   ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษอาซาฮีร์ ครั้งที่ 18   15 ก.ค. 53  
  410   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น   30 ก.ค. 53  
  409   ขอส่งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   13 ก.ค. 53  
  408   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคมผู้สูงอายุ : การดูแลและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน   2 สิงหาคม 2553  
  407   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "โอกาสหลังวิกฤตท่องเที่ยวไทย"   22 ก.ค. 53  

ลำดับ 6261 ถึง 6280 จากทั้งหมด 6686 รายการย้อนหลัง1. . .312 313 314 315 316 . . .335 ถัดไป