ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  49   ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา "Health Crisis !!! Business Chance Creation " (Free)   28 ธ.ค. 52  
  48   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน เกริกวิชาการ 52   15 ม.ค. 53  
  47   การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ   7 ม.ค 53  
  46   ขเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   7 ม.ค. 53  
  45   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "ทุนรัฐบาลเพื่อดูงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (เพิ่มเติม)"   8 ม.ค. 53  
  44   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนากรณีศึกษา (Case Development)   9 ธ.ค. 52  
  43   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก   21 ธ.ค. 52  
  42   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ   30 ธ.ค. 52  
  41   การรับสมัครพนักงานธนาคารฯ   2 ก.พ. 53  
  40   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 4   18 ธ.ค. 52  
  39   ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร - หลักสูตร เทคนิคการวิจัยประเมินโครงการ - หลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพ - หลักสูตร เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed method)   14 ม.ค. 53  
  38   ทำเนียบการวิจัย 2552 สภาวิจัยแห่งชาติ   4 ม.ค. 53  
  37   บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2552   4 ม.ค. 53  
  36   ขอเชิญร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระดับแนวหน้าด้านเซลล์ต้นกำเนิดบำบัด ครั้งที่ 1 (The 1 Frontier Technology of Stem Cell Therapy Conference and Workshops)   20 ม.ค. 53  
  35   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "อาวุธทำลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction): ภัยจากอาวุธชีวภาพ"   13 ม.ค. 53  
  34   ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์และสมัครสมาชิก   8 ม.ค. 53  
  33   ขออวยพรปีใหม่   6 ม.ค. 53  
  32   ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3   21 ธ.ค. 52  
  31   การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2553   7 ม.ค. 53  
  30   ขอนำส่งข้อบังคับที่ประชุม สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552   16 ธ.ค. 52  

ลำดับ 6281 ถึง 6300 จากทั้งหมด 6329 รายการย้อนหลัง1. . .313 314 315 316 317 ถัดไป