ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  406   ขอเชิญส่งบทความวารสารวิชาการและสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   19 ก.ค. 53  
  405   ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น   15 ก.ค. 53  
  404   การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1 ความเสี่ยงและโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก : Climate Thailand Conference 2010"   7 กรกฎาคม 2553  
  403   ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานที่ติดต่อราชการ มหาวิทยาลัยบูรพา   19 กรกฎาคม 2553  
  402   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งหนังสือเอกสารผลงานวิจัย บทความ เพื่อมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในห้องสมุดสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   5 กรกฎาคม 2553  
  401   โครงการสัมมนาทางวิชาการ ประวัติศาสตร์พัทลุง ครั้งที่ 3 เรื่อง "100 ปี ทุนวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบ"   28 มิถุนายน 2553  
  400   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ปอมท.   12 ก.ค. 53  
  399   การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   12 ก.ค. 53  
  398   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร   30 มิถุนายน 2553  
  397   ขอเชิญชวนเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่   22 มิ.ย. 53  
  396   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 5 หลักสูตร   22 มิ.ย. 53  
  395   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2554"   7 ก.ค. 53  
  394   การศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 108 และรุ่นที่ 109   7 ก.ค. 53  
  393   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนานักวิจัยส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ   22 มิ.ย. 53  
  392   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน   28 มิ.ย. 53  
  391   ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"   8 ก.ค. 53  
  390   ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2553   9 ก.ค. 53  
  389   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวสารการจัดอบรม   2 ก.ค. 53  
  388   แจ้งวันออกอากาศถ่านทอดสด รายการ "วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ" ครั้งที่ 6   28 มิ.ย. 53  
  387   ขอความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553   5 ก.ค. 53  

ลำดับ 6281 ถึง 6300 จากทั้งหมด 6686 รายการย้อนหลัง1. . .313 314 315 316 317 . . .335 ถัดไป