ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  155   ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3   18 ก.พ. 53  
  154   ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช   19 ก.พ. 53  
  153   การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   25 ม.ค. 53  
  152   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี   5 ก.พ. 53  
  151   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ   5 ก.พ. 53  
  150   แจ้งการเปลี่ยนชื่อส่วนงาน   4 ก.พ. 53  
  149   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์"   27 ม.ค. 53  
  148   ขอเชิญประกวดโลโก้ "เครือข่ายวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา"   26 ม.ค. 53  
  147   ขอความร่วมมิอประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานเว่นฟ้า   25 ก.พ. 53  
  146   การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2553   31 มี.ค. 53  
  145   การเสนอข้อมูลประวัติและผลงานศิลปินร่วมสมัย เพื่อพิจารณารับรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี 2553   27 ก.พ. 53  
  144   สั่งจองเป็นเจ้าของต้นไม้ "ม่วงเทพรัตน์"   18 มี.ค. 53  
  143   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสุตร MCore 201 การบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1   25 มี.ค. 53  
  142   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2553   4 มี.ค. 53  
  141   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 6 หลักสูตร   26 มี.ค. 53  
  140   การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม   25 ม.ค. 53  
  139   หนังสือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 252-2553   20 ม.ค. 53  
  138   ขอความร่วมมือรณรงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   3 มี.ค. 53  
  137   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรม พักกาย พักใจ เพิ่มกำไรชีวิต"   10 ก.พ. 53  
  136   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning และหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   5 ก.พ. 53  

ลำดับ 6281 ถึง 6300 จากทั้งหมด 6435 รายการย้อนหลัง1. . .313 314 315 316 317 . . .322 ถัดไป