ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  135   รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   12 มี.ค. 53  
  134   ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2553   26 ก.พ. 53  
  133   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร   8 ก.พ. 53  
  132   ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม   26 ม.ค. 53  
  131   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมสื่อ Learning Object แบบ Interactive Multimedia   9 มีนาคม 2553  
  130   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 10   5 มีนาคม 2553  
  129   แนวทางการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะตามพระราชบัญญัติฟื้นฟุสมรรถภาพ ผู้ติดสารเสพติด พ.ศ. 2545   22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  
  128   แจ้งประกาศกระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 เรื่อง   22 ก.พ. 53  
  127   ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร   11 มี.ค. 53  
  126   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ : จากสัตว์ทดลองสู่มนุษยชาติ   28 ธ.ค. 52  
  125   ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   29 มกราคม 2553  
  124   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 4 "   23 ก.พ 53  
  123   ขอส่งข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ให้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   17 มีนาคม พ.ศ. 2553  
  122   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกฐาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 15   19 ก.พ. 53  
  121   ขอความร่วมมือรณรงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   3 มี.ค. 53  
  120   ขอเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2553   2 ก.พ. 53  
  119   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง From Research to Publication   11 ก.พ. 53  
  118   การแข่งขันประกวดวาดภาพในเทศบาล "มหัศจรรย์พนมรุ้ง"   16 ก.พ. 53  
  117   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 11   18 ก.พ. 53  
  116   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย   9 ก.พ. 53  

ลำดับ 6301 ถึง 6320 จากทั้งหมด 6435 รายการย้อนหลัง1. . .314 315 316 317 318 . . .322 ถัดไป