ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  62   การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555   26 พ.ย. 53  
  60   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 และ 28 ธันวาคม 2553   19 ม.ค. 54  
  59   รับสมัครโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   10 ม.ค. 54  
  58   การกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้เป็นวันรัฐพิธี   14 ม.ค. 54  
  57   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "ความสำคัญ JD และการวัดความสามารถตาม JD"   17 ม.ค. 54  
  56   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 หลักสูตร   5 ม.ค. 54  
  55   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2   10 ม.ค. 54  
  54   รขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร   5 ม.ค. 54  
  52   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญกับสถาบันอุดมศึกษา   31 ม.ค. 54  
  51   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร 1. " เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 2. "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น""   4 ม.ค. 54  
  50   นโยบายคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการวิจัยวัคซีนทางคลินิกภาคสนาม   27 ธ.ค. 53  
  49   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3   12 ม.ค. 54  
  48   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2554   30 ธ.ค. 53  
  47   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "3 G ภาค 2"   11 ม.ค. 54  
  46   ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)   21 ม.ค. 54  
  45   ลดระดับน้ำเขื่อนปากมูล   24 ม.ค. 54  
  44   ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช. ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2554   5 ม.ค. 54  
  43   ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 13   3 ม.ค. 54  
  42   ลดระดับน้ำเขื่อนปากมูล   24 ม.ค. 54  
  41   ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุครสาคร   9 ม.ค. 54  

ลำดับ 6301 ถึง 6320 จากทั้งหมด 7025 รายการย้อนหลัง1. . .314 315 316 317 318 . . .352 ถัดไป