ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  219   ประกาศศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน   23 เม.ย. 53  
  218   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม   4 มี.ค. 53  
  217   ขอเชิญญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น   10 มี.ค. 53  
  216   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้อ "การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์"   12 มี.ค. 53  
  215   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย EAU ประจำปีการศึกษา 2552   17 มี.ค. 53  
  214   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   11 ก.พ. 53  
  213   การอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง   1 เม.ย. 53  
  212   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร   25 มี.ค. 53  
  211   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 6 หลักสูตร   25 มี.ค. 53  
  210   ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในการประชุมวหวิทยาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2 : การบริหารจัดการบนฐานความพอเพียง   29 มี.ค. 53  
  209   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย"   22 มี.ค. 53  
  208   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาเทคนิคการเขียนสู่การเป็นนักเขียน   30 มี.ค. 53  
  207   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   26 มี.ค. 53  
  206   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "เทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์"   19 มี.ค. 53  
  205   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การร่วมส่งผลงานเขียนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้   19 มี.ค. 53  
  204   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า"   15 มี.ค. 53  
  203   ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2553   18 มี.ค. 53  
  202   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธาณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดเครื่องดื่มแอกอฮอล์ตามกฎหมาย   22 มีนาคม พ.ศ. 2553  
  201   ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา   15 มี.ค. 53  
  200   การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิพลเมืองให้กับประชาชน   19 มี.ค. 53  

ลำดับ 6561 ถึง 6580 จากทั้งหมด 6779 รายการย้อนหลัง1. . .327 328 329 330 331 . . .339 ถัดไป