ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  37   การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554   11 มกราคม 2554  
  36   ขอเชิญเข้า่ร่วมประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 5   14 ม.ค. 54  
  35   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิจิตศิลป์   11 ม.ค. 54  
  34   ขอความอนุเคระห์ในการประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ   7 ม.ค. 54  
  33   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2553   30 ธ.ค. 53  
  32   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาทา่งวิชาการ   9 ม.ค. 54  
  31   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5"   11 ม.ค. 54  
  30   ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษารณรงค์และประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแิอลกอฮอล์   12 ม.ค. 54  
  29   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาหลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมิน)ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   17 มกราคม 2554  
  28   ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   30 ธ.ค. 53  
  27   ตอบขอบคุณ   27 ธ.ค. 53  
  26   ขอเชิญอบรมหลัีกสูตร "การกำหนดราคากลางงานก่อสร้่างของทางราชการ"   27 พ.ย. 53  
  25   ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การควบคุมภายในและแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง."   17 พ.ย. 53  
  24   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 26   4 ม.ค. 54  
  23   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"   17 ธันวาคม 2553  
  22   ขอส่งสรุปผลการสัมมนา เรื่อง "พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง "   6 ม.ค. 54  
  21   ขอเชิญอบรมหลักสูตร "วินัยการบริหารการเงินการคลังและระบบสวัสดิการค่้ารักษาพยาบาล สำนักหน่วยงานราชการและสถานศึกษา"   17 พ.ย. 53  
  20   ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   24 ธันวาคม 2553  
  19   ประชาัสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม   22 ธ.ค. 2553  
  18   นำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์คัดสรร คัดจากใจ ให้ด้วยรัก"   14 ธันวาคม 2553  

ลำดับ 6561 ถึง 6580 จากทั้งหมด 7262 รายการย้อนหลัง1. . .327 328 329 330 331 . . .364 ถัดไป