ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  317   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   1 มิถุนายน 2553  
  316   ขอความร่วมมือเผยแพร่และเชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวด   3 มิถุนายน 2553  
  315   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เรื่อง สถิติการวิเคราะห์และพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 2. เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง   24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  
  314   อนุสารอุดมศึกษา   26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  
  313   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลการดำเนินงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา   31 พฤษภาคม 2553  
  312   ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ   12 พ.ค. 53  
  311   ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา   12 พ.ค. 53  
  310   ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553   25 พ.ค. 53  
  309   เพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   31 พฤษภาคม 2553  
  308   ขอเชิญร่วมงาน NIDA Knowledge Forum and The Best Practice 53   2 มิ.ย. 53  
  307   การยื่นคำขอเพื่อรับาบริการล่ามภาษามือ   11 มิ.ย. 53  
  306   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการนำเสนองานค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและเอเซียอาคเนย์   4 มิ.ย. 53  
  305   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8   4 มิ.ย. 53  
  304   ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ฉบับที่ 4 ประจำปี 2554   7 มิ.ย. 53  
  303   ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์   8 มิ.ย. 53  
  302   ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การรู้เท่าทันขบวนการผลิตอาหารและภาชนะที่ใช้บรรจุ   7 มิ.ย. 53  
  301   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เรื่อง "ผ้าไท : สืบลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท " และเชิญชมนิทศศการณ์เรื่อง เกิด แก้ เจ็บตาย : วิภีไทในพื้นผ้า   25 พ.ค. 53  
  300   เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1 st AMRON International Conference Entitled ASEAN Islamic Education : Change from within through Education   24 พ.ค. 53  
  299   แจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   3 มิ.ย. 53  
  298   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการ JRP   8 มิ.ย. 53  

ลำดับ 6721 ถึง 6740 จากทั้งหมด 7037 รายการย้อนหลัง1. . .335 336 337 338 339 . . .352 ถัดไป