ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  59   ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2553 และขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ   25 ม.ค. 53  
  58   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและชมนิทรรศการ " วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและโลก"   22 ม.ค. 53  
  57   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ   3 ม.ค. 53  
  56   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)   18 ม.ค. 53  
  55   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพั้นธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภูมิอากาศโลกกับประเทศไทย ครั้งที่ 1: ความเสี่ยงระดับชาติ โอกาส และความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของโลก   9 ธ.ค. 52  
  54   ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 12   4 ม.ค. 53  
  53   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย   25 ม.ค. 53  
  52   ขอเชิญเข้าร่วมโครคงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง   11 ม.ค. 53  
  51   การประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   20 ม.ค. 53  
  50   ขอเรียนเชิฯเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ การบริหารและจัดการองค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง   25 ม.ค. 53  
  49   ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา "Health Crisis !!! Business Chance Creation " (Free)   28 ธ.ค. 52  
  48   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน เกริกวิชาการ 52   15 ม.ค. 53  
  47   การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ   7 ม.ค 53  
  46   ขเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   7 ม.ค. 53  
  45   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "ทุนรัฐบาลเพื่อดูงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (เพิ่มเติม)"   8 ม.ค. 53  
  44   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนากรณีศึกษา (Case Development)   9 ธ.ค. 52  
  43   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก   21 ธ.ค. 52  
  42   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ   30 ธ.ค. 52  
  41   การรับสมัครพนักงานธนาคารฯ   2 ก.พ. 53  
  40   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 4   18 ธ.ค. 52  

ลำดับ 6721 ถึง 6740 จากทั้งหมด 6779 รายการย้อนหลัง1. . .335 336 337 338 339 ถัดไป