ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  56   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 หลักสูตร   5 ม.ค. 54  
  55   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2   10 ม.ค. 54  
  54   รขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร   5 ม.ค. 54  
  52   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญกับสถาบันอุดมศึกษา   31 ม.ค. 54  
  51   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร 1. " เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 2. "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น""   4 ม.ค. 54  
  50   นโยบายคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการวิจัยวัคซีนทางคลินิกภาคสนาม   27 ธ.ค. 53  
  49   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3   12 ม.ค. 54  
  48   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2554   30 ธ.ค. 53  
  47   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "3 G ภาค 2"   11 ม.ค. 54  
  46   ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)   21 ม.ค. 54  
  45   ลดระดับน้ำเขื่อนปากมูล   24 ม.ค. 54  
  44   ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช. ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2554   5 ม.ค. 54  
  43   ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 13   3 ม.ค. 54  
  42   ลดระดับน้ำเขื่อนปากมูล   24 ม.ค. 54  
  41   ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุครสาคร   9 ม.ค. 54  
  40   ขอเชิญส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องวิธีการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่การสร้างชุมชนสุขภาวะ   11 ม.ค. 54  
  39   ขอเชิญเข้า่ร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป   11 มกราคม 2554  
  38   ขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมวิชการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1   24 มกราคม 2554  
  37   การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554   11 มกราคม 2554  
  36   ขอเชิญเข้า่ร่วมประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 5   14 ม.ค. 54  

ลำดับ 6721 ถึง 6740 จากทั้งหมด 7440 รายการย้อนหลัง1. . .335 336 337 338 339 . . .372 ถัดไป