ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๖๒๘   การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่่นที่ 37 พร้อมสิทธิใช้งานเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษภายในองค์กร   ๒๐ ก.ค.๖๐  
  ๖๒๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 7 (EOL GEPOT 7)   ๑ ส.ค.๖๐  
  ๖๒๖   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่่อง "เรียนรู้สู่กูรุูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 8 : วิเคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายอย่างไร..ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ยุค Thailand 4.0"   ๑ ส.ค.๖๐  
  ๖๒๕   ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคัี ประจำปี พ.ศ. 2560   ๒ ส.ค.๖๐  
  ๖๒๔   ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ เรื่อง "250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี 2310 - 2560 "   ๑๒ ก.ค.๖๐  
  ๖๒๓   ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่่ 7   ๓ ส.ค.๖๐  
  ๖๒๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   ๑ ส.ค.๖๐  
  ๖๒๑   เชิญเข้าอบรมสัมมนา   -  
  ๖๒๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ   ๔ ส.ค.๖๐  
  ๖๑๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13   ๑๑ ก.ค.๖๐  
  ๖๑๘   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"   ๑๗ ก.ค.๖๐  
  ๖๑๗   การประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประพุทธศักราช 2516 ในหัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"   ๑๘ ก.ค.๖๐  
  ๖๑๖   รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ   ๒๐ ก.ค.๖๐  
  ๖๑๕   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14   ๒๖ มิ.ย.๖๐  
  ๖๑๔   ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้นการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7   ๖ ก.ค.๖๐  
  ๖๑๓   แจ้งเลขที่หนังสือออกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ   ๒๐ ก.ค.๖๐  
  ๖๑๒   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณ ภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ"   ๑๘ ก.ค.๖๐  
  ๖๑๑   ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๑   ๒๑ ก.ค.๖๐  
  ๖๑๐   ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560   ๑๙ ก.ค.๖๐  
  ๖๐๙   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0107/6509 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"   ๑ ส.ค.๖๐  

ลำดับ 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 6330 รายการย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .317 ถัดไป