ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๕๑๒   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ๖ มิ.ย.๖๑  
  ๕๑๑   ขอมอบ จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10   ๙ มิ.ย.๖๑  
  ๕๑๐   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ รุ่นที่ 2"   ๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๐๙   ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๐๘   แจ้งเลื่อนโครงการอบรม "การดำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ"   ๓๑ พ.ค.๖๑  
  ๕๐๗   ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561   ๖ มิ.ย.๖๑  
  ๕๐๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ First Announcement การประชุมทางวิชาการนานาชาติ the 7 International conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2018)   ๑๕ มิ.ย.๖๑  
  ๕๐๕   แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร   ๑๒ มิ.ย.๖๑  
  ๕๐๔   ขอความอนุเคราะห์ช่วยแจกซองผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   ๙ มิ.ย.๖๑  
  ๕๐๓   ขอประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย   ๑๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๐๒   การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)   ๑๔ มิ.ย.๖๑  
  ๕๐๑   ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2561   ๗ มิ.ย.๖๑  
  ๕๐๐   ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการ "รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์"   ๘ มิ.ย.๖๑  
  ๔๙๙   ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการ "รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์"   ๖ มิ.ย.๖๑  
  ๔๙๘   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์   ๑๕ มิ.ย.๖๑  
  ๔๙๗   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา   ๑ มิ.ย.๖๑  
  ๔๙๖   การประชุมวิชาการนานาชาติ   ๒๕ พ.ค.๖๑  
  ๔๙๕   ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต   ๑๒ มิ.ย.๖๑  
  ๔๙๔   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 2.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียของสถานศึกษา   ๑๕ มิ.ย.๖๑  
  ๔๙๓   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง จำนวน 3 เรื่อง 1.หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 258 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย 2.หนังสือ ด่วนทีสุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.หนังสือ ที่ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค   ๑๕ มิ.ย.๖๑  

ลำดับ 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 7141 รายการย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .358 ถัดไป