ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๗๓๓   ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ   ๓๐ มิ.ย.๖๐  
  ๗๓๒   ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑   ๒๗ ก.ย.๖๐  
  ๗๓๑   ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย"ตอนที่ ๒ และ ๓ (ครั้งที่ ๒)   ๒๐ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๙   ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข.เอช"   ๕ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๘   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561   ๑๕ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ   ๔ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๖   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ"   ๑๔ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017"   ๑๔ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๔   ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560   ๓๐ ส.ค.๖๐  
  ๗๒๓   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   ๖ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๒   ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ๒๒ ส.ค.๖๐  
  ๗๒๑   ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ๘ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๐   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา "การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 "รุ่นที่ 3 -รุ่นที่ 6   ๑๒ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๙   ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ศธ 0235/12949 ลงวันที่11 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   ๑๕ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๘   ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ศธ 0201.6/12753 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมรายงานผลการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต่าง ๆ   ๑๕ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๗   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0521/ว 4225 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "เมืองสมุนไพร"   ๑๘ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๖   ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ที่ ศธ 0234/13009 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 แจ้งการออกกฏกระทรวงองกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยชื่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.2560   ๑๘ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๕   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา   ๑ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๔   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์"   ๑๒ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๓   ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่ิอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ๑๑ ก.ย.๖๐  

ลำดับ 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 6435 รายการย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .322 ถัดไป