ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๓๓๑   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง 1.หนังสือคณะกรรมการสรรหา กรรมการมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2.หนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "บาลีปริยัตก้าวหน้า พระพุทธศาสนาสู่สากล" 3.หนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานการประกวดคลิปวีดีโอหนังสั้น 4.หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญชวนสถาบันการอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 5.หนังสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดองค์กร "ดูแลห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2561 6.สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561   ๒๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๓๐   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงประเภทเรื่องร้องทุกข์สำหรับใช้ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (ระบบกลาง) 2.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรีเรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนฯ   ๑๘ เม.ย.๖๑  
  ๓๒๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๓๒๘   ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 4/2561)   ๑๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๒๗   ขอประชาสัมพัันธ์และขอสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 25361   ๒๙ มี.ค.๖๑  
  ๓๒๖   ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561   ๒๙ มี.ค.๖๑  
  ๓๒๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9   ๒๗ ก.พ.๖๑  
  ๓๒๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร   ๒๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๒๓   ขอเชิญชวนอาจารย์-นักศึกษาคหกรรมศาสตร์อุดหนุนหนังสือรักษ์ด้วยใจ มีชีวิตเล่มแรกของโลก   ๒๙ ม.ค.๖๑  
  ๕๒๓   ขอเชิญชวนอาจารย์-นักศึกษาคหกรรมศาสตร์อุดหนุนหนังสือรักษ์ด้วยใจ มีชีวิตเล่มแรกของโลก   ๒๙ ม.ค.๖๑  
  ๓๒๒   ขอเรียนเชิญเข้าร่วม/ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม "โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งปี 2561"   ๑๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๒๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 /2561   ๑๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๒๐   ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 422   ๙ เม.ย.๖๑  
  ๓๑๙   ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภัณฑ์เทศน์มหาชาติ   ๙ เม.ย.๖๑  
  ๓๑๘   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน   ๑๑ เม.ย.๖๑  
  ๓๑๗   ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน   ๓๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๑๖   การประชุาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-15 พฤษภาคม 2561   ๒๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๑๕   ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0"   ๙ เม.ย.๖๑  
  ๓๑๔   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยรุ่นใหม่" รุ่น2 -ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม   ๑๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๑๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 2561   ๑๑ เม.ย.๖๑  

ลำดับ 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 6955 รายการย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .348 ถัดไป