ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๗๗๖   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร"ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4   ๙ ต.ค.๖๑  
  ๗๕๕   ขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศลเสียมทองมินิมาราธอน ครั้งที่ 6   ๑ ต.ค.๖๑  
  ๗๗๔   รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งสถาปนิก   ๑๑ ต.ค.๖๑  
  ๗๗๒   ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   ๙ ต.ค.๖๑  
  ๗๗๑   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง "เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ"   ๙ ต.ค.๖๑  
  ๗๗๐   การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน -สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 52063/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561   ๑๒ ต.ค.๖๑  
  ๗๖๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๙ ต.ค.๖๑  
  ๗๖๘   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " รุ่นที่ 2   ๑ ต.ค.๖๑  
  ๗๖๗   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 10   ๒ ต.ค.๖๑  
  ๗๖๖   ขอเชิญส่งผลงานวิจัย วิชาการ นวัตกรรม โครงการ   ๒๒ ก.ย.๖๑  
  ๗๖๕   ขอมอบจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ๑๑ ก.ย.๖๑  
  ๗๖๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์   ๔ ต.ค.๖๑  
  ๗๖๓   ขอมอบจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   ๕ ก.ย.๖๑  
  ๗๖๒   ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ๒๖ ก.ย.๖๑  
  ๗๖๑   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 9   ๒๕ ก.ย.๖๑  
  ๗๖๐   ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2561   ๒๘ ก.ย.๖๑  
  ๗๕๙   การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง "Data Analytics with Pentaho BI Weka R and Hadoop:From Business Intelligence to Data Sccience" และ "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet"   ๑ ต.ค.๖๑  
  ๗๕๘   ขอมอบ จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 446   ๒๔ ก.ย.๖๑  
  ๗๕๗   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2561   ๑๗ ก.ย.๖๑  
  ๗๕๖   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561   ๒๗ ก.ย.๖๑  

ลำดับ 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 7400 รายการย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .370 ถัดไป