ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๓๘๒   ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 425   ๓๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๘๑   ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ขับเคลื่ีอนองค์การรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนา Gov-Connect Robotic Scenario" และหลักสูตร "บริหารภาครัฐ 4.0"   ๒๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๘๐   เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ   -  
  ๓๗๙   ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน"   ๑ พ.ค.๖๑  
  ๓๗๘   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง"รุ่นที่ 7   ๒ พ.่ค.๖๑  
  ๓๗๗   ขอส่งจุลสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับ ที่ 66   ๓ พ.ค.๖๑  
  ๓๗๖   ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   ๑๘ เม.ย.๖๑  
  ๓๗๕   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"รุ่นที่ 7   ๓๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๗๔   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติมหากุศล   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๗๓   ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดการแข่งขันในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2   ๑ พ.ค.๖๑  
  ๓๗๒   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๗๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทอดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 (GEPOT 8)   ๒๕ เม.ย.๖๑  
  ๓๗๐   การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง "Data Analytics with Pentaho Bi Weka R and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science""รู้ทันเทคโนโลยี Biockchain:The Next Internet"   ๒๕ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๙   ขอมอบอนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 478 เดือนเมษายน 2561   ๒๕ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๘   การจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสารล่าง 2   ๓ พ.ค.๖๑  
  ๓๖๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ"   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๖   ขอความร่วมมือดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 3 ฉบับ   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๖๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)   ๓๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ (EECON-41)   ๒๓ เม.ย.๖๑  

ลำดับ 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 7025 รายการย้อนหลัง1. . .4 5 6 7 8 . . .352 ถัดไป