ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๐๔๙   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3   ๕ ม.ค.๖๐  
  ๐๔๘   รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนบริหารศาสตร์   ๘ ม.ค.๖๐  
  ๔๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   ๘ ม.ค.๖๐  
  ๐๔๖   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   ศธ ๐๕๖๗.๑๕/๖๙๑.๑  
  ๐๔๕   ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม   ๒๐ ธ.ค.๖๐  
  ๐๔๔   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"   ๕ ม.ค.๖๑  
  ๐๔๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ   ๘ ม.ค.๖๐  
  ๐๐๔๒   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน   ๒๗ ธ.ค.๖๐  
  ๐๔๑   ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ สปสช.1.54/ว 1328 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประขุม "แสวงหาฉันทามติ ในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลบริการสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" -ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์   ๘ ธ.ค.๖๑  
  ๐๔๐   ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2   ๒๖ ธ.ค.๖๐  
  ๐๓๙   ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ๘ ม.ค.๖๐  
  ๐๓๘   ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม   ๔ ม.ค.๖๐  
  ๐๓๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561   ๑๔ ธ.ค.๖๐  
  ๐๓๖   ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ   ๘ ม.ค.๖๐  
  ๐๓๕   การประชุุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2 SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018   ๔ ม.ค.๖๐  
  ๐๓๔   ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย"(Conflict Management) รุ่นที่ 3   ๒๗ ธ.ค. ๖๑  
  ๐๓๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561   ๔ ธ.ค.๖๐  
  ๐๓๒   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอมอบ อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 474   ๑๘ ธ.ค.๖๐  
  ๐๓๑   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม   ๑๒ ธ.ค.๖๐  
  ๐๓๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเผยแพร่ในวารสาร   ๕ ม.ค.๖๐  

ลำดับ 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 6686 รายการย้อนหลัง1. . .4 5 6 7 8 . . .335 ถัดไป