ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๖๐๘   ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ   ๒๔ ก.ค.๖๐  
  ๖๐๗   ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ๒๔ ก.ค.๖๐  
  ๖๐๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖   ๑๙ ก.ค.๖๐  
  ๖๐๕   ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ๒๗ ก.ค.๖๐  
  ๖๐๔   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา "การจัดพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 "รุ่นที่ 2   ๒๔ ก.ค.๖๐  
  ๖๐๓   การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง   ๒๑ ก.ค.๖๐  
  ๖๐๒   การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที 8   ๒๐ ก.ค.๖๐  
  ๖๐๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนีบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 17   ๖ ก.ค.๖๐  
  ๖๐๐   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม   ๒๔ ก.ค.๖๐  
  ๕๙๙   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ   ๒๐ ก.ค.๖๐  
  ๕๙๘   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand 4.0"   ๒๑ ก.ค.๖๐  
  ๕๙๗   ขอส่ง จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NewsLetter ปีที่ 9 ฉบับที่ 386   ๐๒ ก.ค.๖๐  
  ๕๙๗   ขอส่ง จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NewsLetter ปีที่ 9 ฉบับที่ 386   ๐๒ ก.ค.๖๐  
  ๕๙๖   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ 1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 360 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10513 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 เรื่อง การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้   ๓ ส.ค.๖๐  
  ๕๙๕   ขอเชิญร่วมงาน/เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14   ๙ พ.ค.๖๐  
  ๕๙๔   ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   ๑๑ ก.ค.๖๐  
  ๕๙๓   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2560   ๑๙ ก.ค.๖๐  
  ๕๙๒   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเทคโนโลยี   ๑๑ ก.ค.๖๐  
  ๕๙๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บุคลากรในหน่วยงานสังกัดร่วมเสนอบทความวิจัย   ๑๙ ก.ค.๖๐  
  ๕๙๐   รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ๒๔ ก.ค.๖๐  

ลำดับ 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 6330 รายการย้อนหลัง1. . .4 5 6 7 8 . . .317 ถัดไป