ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๓๖๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺ์ประกาศรับสมัครวิทยากร   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๖๑   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์   เมษายน ๒๕๖๑  
  ๓๖๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน   ๒๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๙   ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander"   ๒๖ มี.ค.๖๑  
  ๓๕๘   โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๕๗   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1.สำเนาหน้ังสือกรมธนารักษ์ เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานทราบและพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน 2.สำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561   ๓ พ.ค.๖๑  
  ๓๕๖   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) เกิดความเสียหายเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดจนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้   ๒๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๕   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง 1. หนังสือสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์ 2.หนังสือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 3.หนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการเศรษฐกิจทัศน์ ประจำปี 2561" 4. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง โครงการประกวดวิดีทัศน์สั้นในหัวข้อ"การต่างประเทศในมุมมองของฉัน" เลขส่ง ศธ 0501(1)/ว 670 30 เม.ย. 256   ๓๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ   ๙ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น   ๙ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๒   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1. สำเนาหนังสือคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง 2.สำเนาหนังสือกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาลัยและเทคโนโลยี เรื่อง การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะ   ๒๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๑   สกอ.ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561   ๑ พ.ค.๖๑  
  ๓๕๐   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3   ๒๙ มี.ค.๖๑  
  ๓๔๙   แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)   ๒๔ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10   ๒๗ มี.ค.๖๑  
  ๓๔๖   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบััติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ๑๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๕   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง   ๒๙ มี.ค.๖๑  
  ๓๔๔   ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับ 423   ๑๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร   ๒๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๔๒   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12   ๑๙ เม.ย.๖๑  

ลำดับ 121 ถึง 140 จากทั้งหมด 7025 รายการย้อนหลัง1. . .5 6 7 8 9 . . .352 ถัดไป